Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

8163 7d13 390
Reposted fromkosmata kosmata viasatyra satyra
2907 aca1 390
tak mi przykro :(
Reposted fromEdgi Edgi
2907 aca1 390
tak mi przykro :(
Reposted fromEdgi Edgi
8228 3986 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaAmericanlover Americanlover
8228 3986 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaAmericanlover Americanlover
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem.
— Pokolenie Ikea
4369 e134 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadzony dzony
6256 fd25 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadzony dzony
6256 fd25 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadzony dzony
4751 09a8 390
Reposted fromarmadillo armadillo viadzony dzony
9243 5219 390
Reposted fromumiembyccisza umiembyccisza viadzony dzony
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
9541 4e49 390
Reposted fromnyaako nyaako viadzony dzony
0820 e398 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadzony dzony
0820 e398 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadzony dzony
Twarda dziewczyna, której dusza krwawi.
— Sia
Reposted fromkarna karna viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl